Escola Laietània

A la Família Laietània fem escola

Junts és millor

Leave a comment

L’esser humà té un cervell social i necessita de la interacció per a desenvolupar-se. El descobriment de les neurones mirall en 1996 per l’equip italià de Giacomo Rizzolatti  va suposar la justificació fisiològica de l’aprenentatge per imitació, base del procés d’ ensenyament. És doncs, una realitat que els nens necessiten d’altres per aprendre. A més, altres estudis amb adults han demostrat que cooperar activa el sistema de gratificació de la dopamina i que per tant, genera més altruisme i major capacitat d’aplaçar recompenses immediates per un bé comú; incrementant-ne els resultats beneficiosos.  Conseqüentment, és lògic afirmar que el treball cooperatiu és un dels mètodes d’aprenentatge més afins amb el procés evolutiu de l’infant.

El treball cooperatiu és aquell basat en la participació conjunta d’un grup treball per aconseguir un objectiu comú; l’aprenentatge significatiu de tots els membres del grup (Smith, 1996 citat per Barkley, Cross & Howell, 2007). Els grups cooperatius es caracteritzen per ser reduïts (entre 3 i 5 membres) i heterogenis pel que fa al rendiment acadèmic. La participació ha de ser equitativa i la responsabilitat mútua. Tal i com defineix Pujolàs (2008):

 • Els membres dels grups cooperatius tenen dos responsabilitats: Aprendre ells mateixos el que ensenya el mestre i contribuir en l’aprenentatge dels seus companys (també Balkhom, 1992 citat per Trujillo 2006).
 • L’alumnat està organitzat en equips de treball pel l’aprenentatge conjunt.
 • El professor utilitza l’aprenentatge amb dos finalitats: perquè l’alumne aprengui els continguts a través del treball en equip.
 • L’alumne deixa de dependre absolutament del professor, fomentant-se l’autonomia, el pensament crític

Per Johnson i Johnson (1994, 1999d), fundadors del centre d’aprenentatge cooperatiu i pioners en la investigació pedagògica, hi ha cinc elements bàsics per aconseguir un aprenentatge cooperatiu:

 • Interdependència positiva: l’èxit d’un estudiant depèn de l’èxit del company. No es pot aconseguir l’objectiu comú sense l’aportació de cada un dels membres del grup.
 • Responsabilitat individual i grupal: Cada membre del grup ha de tenir una responsabilitat única i coneguda pel professor i per la resta de membres. El grup ha der fer-se responsable de que tots aprenguin.
 • Participació equitativa: Tothom ha de poder treballar de la forma més equilibrada possible. Aquest factor s’incrementa amb la relació cara a cara.
 • Processament del grup: Els membres són efectius quan permanentment reflexionen sobre les seves accions i planifiquen com millorar el seu treball.
 • Cohesió del grup: Si el grup està unit i se sent cohesionat l’aprenentatge incrementarà. Aquest factor s’aconsegueix amb el treball de la competència emocional de tots els membres.

coopera

Així doncs  l’aprenentatge cooperatiu és una oportunitat perquè els alumnes assoleixin no només els continguts acadèmics sinó, més important encara, una sèrie de competències socials i emocionals bàsiques per a la vida adulta. Durant els darrers trenta anys nombrosos estudis han demostrat l’eficàcia de la implantació de l’aprenentatge cooperatiu. Ovejero (1990) fa una exhaustiva revisió dels diferents estudis existents i de les seves avantatges.

 1. Avantatges individuals

Els alumnes obtenen beneficis individuals de la interacció amb els seus iguals en grups cooperatius.

 • Respecte el desenvolupament cognitiu i el pensament crític: El treball cooperatiu augmenta la varietat i la riquesa d’experiències escolars i per tant, proporciona més oportunitats pel desenvolupament de les habilitats intel·lectuals. Entre elles cal destacar la competència en comprensió i expressió oral en incrementar el debat i la reflexió. El treball cooperatiu també afavoreix el conflicte cognitiu, el qual es positiu perquè fomenta la plasticitat i tolerància de processos i idees, essent el resultat final més ric i elaborat. Finalment, el context cooperatiu requereix que es posi en funcionament habilitats metacognitives (estratègies de reflexió, planificació de la tasca, pressa de decisions, argumentació, negociació, resolució de problemes, etc.
 • Respecte el desenvolupament emocional: Amb els mètodes cooperatius es redueixen el grau d’ansietat ja que es fomenta el desenvolupament d’un autoconpecte positiu i equilibrat. També s’incrementa l’autoestima en repartir-se equitativament les tasques. A més, un entorn no competitiu fa que els alumnes disposin de temps suficient per pensar i tinguin més oportunitats per assajar i rebre retroalimentació positiva dels seus companys de suport i del mestre. També es fomenta l’autonomia en dependre en menor mesura del professorat.
 • Respecte el desenvolupament social: L’augment de la qualitat i quantitat d’interaccions entre iguals suposa l’exercitació de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes. S’aprèn a relacionar-se, practicar l’escolta activa, respectar el torn de paraula, tolerar i respectar la diversitat, etc.

Tots aquests factors milloren la motivació de l’alumnat per l’assoliment del procés d’ensenyament aprenentatge.

122-260x300

 1. Avantatges pel grup classe

La interacció entre iguals de forma continuada en contextos d’aprenentatge dona lloc a la creació de llaços efectius que milloren la integració dels alumnes en el grup classe. En situacions no competitives s’observa major cohesió social el que beneficia sobretot als alumnes que estan en els extrems de la normal per algun motiu. Es promou en els grups l’aparició de normes pro-acadèmiques que milloren l’interès i el compromís cap a la tasca escolar. Així doncs, s’emfatitza el sentiment de pertinença al grup, millorant la convivència i evitant situacions d’assetjament i conflicte.

Com a conclusió subratllar que el treball cooperatiu és el complement metodològic  ideal per una escola que treballa l’educació emocional i que pretén basar el seu projecte  en els principis de la neuroeducació, reportant múltiples beneficis personals i grupals en respectar l’estructura i funcionament particular del cervell humà.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s